Privacy en Cookie Verklaring van Ariën Gehrels

Meubelstoffeerderij Ariën Gehrels vindt de bescherming van de privacy van zijn websitebezoekers belangrijk. In deze Privacy en Cookie Verklaring leest u hoe Ariën Gehrels omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens van bezoekers van onze website www.meubelstoffeerderij-ariengehrels.nl (hierna ook te noemen: “onze website”).

Doeleinden gegevensverwerking en toestemming

Door gebruik te maken van onze website en de eventuele nieuwsbrief, kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren, zoals beschreven in deze Privacy en Cookie Verklaring. Ariën Gehrels zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in deze Privacy en Cookie Verklaring omschreven doelen en datgene in redelijkheid doen of nalaten teneinde de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens zodra u Ariën Gehrels een opdracht verstrekt, u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief en wanneer u onze website bezoekt.

Wij verzamelen automatisch de volgende persoonsgegevens:

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door bijvoorbeeld uw computer of telefoon, ook met behulp van cookies. Zie daartoe ook het hoofdstuk Cookies. De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:
• gegevens browser;
• duur en tijdstip bezoek;
• pagina’s die worden bezocht.

Persoonsgegevens die u zelf aan Ariën Gehrels verstrekt

(bijvoorbeeld bij het verstrekken van een opdracht of bij het aanmelden voor de nieuwsbrief):

• emailadres
• (bedrijfs)naam;
• adres;
• postcode;
• geslacht;
• woonplaats;
• land;
• telefoonnummer;
• geboortejaar;
• e-mailadres;
• andere gegevens.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens:

Wij verwerken uw persoonsgegevens met name als volgt:

1. ter nakoming van de afspraken met u;
2. ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.
Onze gerechtvaardigde belangen zijn: marketingdoeleinden; ter nakoming van wettelijke verplichtingen (indien dat nodig is) en op basis van ondubbelzinnige toestemming (eenmaal verleende toestemming kunt u te allen tijde intrekken).

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1. het benaderen voor marketingdoeleinden gericht op onze diensten en producten;
2. het opnemen van contact via e-mail, tekstbericht of telefoon;
3. Reageren op vragen en opmerkingen;
4. Het eventueel achterhalen wie de website bezoekt, aantallen gebruikers en het ontwikkelen van onze website

Verstrekken aan derden van persoonsgegevens

Ariën Gehrels verstrekt uw persoonsgegevens aan derden indien en voor zover dat op grond van wet- en regelgeving vereist is (zoals toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties), dan wel deze verstrekking noodzakelijk is voor het verlenen van de door u verzochte dienst.
Wij zullen uw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij Ariën Gehrels te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

Bewaartermijnen persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Vorengaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

Rechten betrokkenen

U heeft het recht om ons schriftelijk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. U kunt dit verzoek indienen per e-mail: info@ariengehrels.nl of per post: Ariën Gehrels, Sloterweg 178A, 1171CW Badhoevedorp.

U kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen, indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten.

Klacht inzake verwerking persoonsgegevens

In geval van een klacht omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mailbericht sturen naar info@ariengehrels.nl. Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent uw klacht mee te zenden. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.

Gebruik cookies op onze website

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website op een goede wijze functioneert en om het gebruik van onze website te verbeteren. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om informatie te onthouden die u invult bij het inschrijven voor een nieuwsbrief van Ariën Gehrels of het uitlezen van uw browserinstellingen om de website op de goede manier op uw beeldscherm te krijgen. Wij gebruiken ook cookies om de website aan uw wensen aan te passen.
Wij gebruiken daarnaast analytische cookies om bij te houden hoe de website wordt gebruikt om de kwaliteit van onze website te verbeteren. Ariën Gehrels gebruikt daarvoor de diensten van Google Analytics. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Privacy Policy van Google, waaronder ook het privacybeleid van Google Analytics valt.

Gebruik social media buttons op onze website

De social media buttons op deze website zijn links naar de betreffende social media pagina’s. Door middel van deze buttons worden door Ariën Gehrels geen persoonsgegevens verwerkt. Indien u op een social media button klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door de betreffende social media dienst.

Hoe plaatsen cookies weigeren?

Indien u bepaalde cookies wilt weigeren op onze website kunt u op de knop Instellingen klikken op onze cookiewall en op de pagina AVG privacy instellingen de cookies per groep (Youtube video’s, Statistieken, Social Media, aan of uit vinken). Deze pagina kunt u vinden onder de AVG privacyinstellingen.

De meeste browsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te weigeren. Hieronder treft u een overzicht van browsers en een bijbehorende handleiding om cookies te weigeren. Het weigeren van cookies kan een negatieve invloed hebben op de werking van onze website:

Voor hulp bij het verwijderen van Ariën Gehrels cookies kunt u naar de desbetreffende koppeling hieronder.

Google Chrome:
https://support.google.com

Microsoft Internet Explorer:

http://support.microsoft.com

Firefox:

http://support.mozilla.org

Safari:

Visit Docs.info.apple.com – Official Apple Support. (giveawayoftheday.com)

Opera:

http://www.opera.com

Varia / wijzigingen

Indien u de nieuwsbrief van niet meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via het programma van Mailchimp zelf, dan wel door Ariën Gehrels een email te sturen via info@ariengehrels.nl, met het verzoek om van de mailinglist te worden verwijderd.

Ariën Gehrels behoudt zich het recht voor om deze Privacy en Cookie Policy te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website.

Contact met Ariën Gehrels

Indien u vragen heeft over deze Privacy en Cookie Policy of over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u ons bereiken op de volgende manieren:

Email: info@ariengehrels.nl
Per post: Ariën Gehrels, Sloterweg 178A, 1171CW Badhoevedorp

Telefonisch: 020-6593693